Condicions de venda

REBOST MOLSA, S.C.C.L. (En endavant, "molsa" o el "Venedor") posa a la seva disposició un servei de compra en línia que li permetrà comprar els articles disponibles a la nostra botiga online.

A continuació, us convidem a revisar les condicions generals de venda (en endavant, "CGV" o "Condicions Generals de Venda") que regulen les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquesta Botiga Online i la compra o adquisició de productes a través de la Botiga Online www.molsa.bio (la "Botiga Online"). En aquest sentit, l'ús d'aquesta Botiga Online constitueix, en allò que li sigui d'aplicació, la seva acceptació d'aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si té algun dubte sobre aquestes, pot posar-se en contacte amb el nostre servei d'Atenció a l'Client.

Aquestes condicions generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic i el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

ARTICLE 1. INFORMACIÓ GENERAL I DE CONTACTE

La titularitat d'aquesta Botiga Online l'ostenta REBOST MOLSA, S.C.C.L., entitat cooperativa amb CIF F-25822412 i les dades de contacte són:

 • Domicili social: PL. DELS PAGESOS, 11, ALTELL – 25003 – LLEIDA
 • Telèfon de contacte: 973 283 108
 • Email de contacte: online@molsa.bio

ARTCLE 2. OBJECTE

El propòsit de les presents CGV és, d'una banda, informar els possibles compradors de les condicions i modalitats en què MOLSA procedeix a la venda i lliurament dels productes sol·licitats i, de l'altra, definir els drets i obligacions de les parts en el marc de la venda de productes per part de molsa a el client (en endavant, el "comprador"). Les presents CGV s'aplicaran, sense restricció ni cap reserva, a totes les vendes de productes que molsa ofereix a través de la Botiga Online.

Per tant, el fet de realitzar una comanda de productes oferts per a la venda a la Botiga Online de molsa comporta per al comprador la plena i total acceptació de les presents CGV, el coneixement previ a la realització de la comanda reconeix el comprador.

Molsa es reserva en tot moment la possibilitat de modificar unilateralment les presents CGV. No obstant això, les CGV aplicables a la Comanda seran aquelles que el Comprador hagués acceptat en el moment de realitzar la Petició.

Les presents CGV es completaran amb les condicions generals d'ús de la Botiga Online i amb les disposicions de la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

ARTICLE 3 - FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE I COMANDES

3.1 Tarifes

El preu de venda, indicat en euros, dels productes oferts a la Botiga Online de MOLSA serà el preu vigent en el moment de realització de la comanda (en endavant, "Comanda"). S'entén com Comanda allò que es descriu en el punt 3.4 de les presents CGV). El preu de venda dels productes que apareix a la Botiga Online podrà en tot moment ser modificat per molsa sent el preu que s'aplicarà a la compra el que apareix en pantalla en el moment de la realització de la Comanda. Aquest preu serà l'aplicable en el marc de la venda a distància.

El preu no inclou els costos d'enviament, que es facturaran com suplement del preu dels productes adquirits. Els costos d'enviament s'indicaran amb anterioritat al fet que el comprador registri la Comanda. Les diferents modalitats de lliurament i enviament s'estableixen a l'apartat 5.2 de les presents CGV i es recordaran a la Botiga Online; les modalitats d'enviament podran en tot moment ser modificades per MOLSA. Per tant, MOLSA recomana als compradors consultar periòdicament les CGV que figurin a la Botiga Online.

Els preus inclouran l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Qualsevol modificació de l'tipus aplicable repercutirà automàticament en el preu dels productes que molsa ven a la Botiga Online.

3.2 Característiques dels productes

El comprador podrà seleccionar un o diversos productes d'entre les diferents categories ofertes per MOLSA a la Botiga Online.

Sense perjudici de les Comandes realitzades pel comprador, MOLSA podrà en tot moment modificar l'assortiment de productes oferts per a la seva venda a la Botiga Online, especialment, com a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors.

De conformitat amb la normativa aplicable, el comprador tindrà la possibilitat, amb caràcter previ a la Comanda, de conèixer a la Botiga Online de MOLSA les característiques fonamentals dels productes que desitgi adquirir.

Els productes han de complir els requisits de la legislació Espanyola en vigor.

Per a qualsevol consulta relativa als productes o per a consultes complementàries o sol·licituds d'assessorament, el comprador pot posar-se en contacte amb l'equip d'Assessors de molsa trucant per telèfon a el Servei d'Atenció al Client al 93 491 36 46 (de dilluns a divendres de 9 a 15h) o enviant un correu electrònic a online@molsa.bio.

3.3 Límits de compra

En funció de la tipologia de productes, es poden establir límits de quantitats per qüestions logístiques.      

3.4 Comanda

La realització d'una Comanda equival a l'acceptació de les presents CGV, les estipulacions previstes en l'Avís Legal, així com declarar haver llegit i conèixer la Política de Privadesa i la Política de Cookies, sense perjudici de les condicions particulars que les parts puguin acordar .

El comprador tindrà possibilitat de comprovar els detalls de la seva Comanda i de corregir els possibles errors.

A partir del moment en què el comprador confirmi la seva comanda fent clic sobre la icona «Passar per caixa» (en endavant, la "Comanda") es considerarà que ha acceptat amb coneixement de causa el contingut i les condicions de la Comanda en qüestió i, en concret, les presents Condicions Generals de venda, el fet que la seva Comanda implica per a ell una obligació de pagament, els preus, volums, característiques, quantitats i terminis de lliurament dels productes oferts per a la venda i sol·licitats pel comprador.

Un cop acceptat el pagament, la Comanda serà confirmada per MOLSA mitjançant l'enviament d'un correu electrònic al comprador (el "correu electrònic de confirmació de Comanda").

Es remetrà al comprador, un segon correu electrònic en el moment de l'expedició de la Comanda. Des d'aquest moment el comprador ja no podrà anul·lar la seva comanda. La venda tindrà caràcter definitiu (amb la reserva de l'exercici pel comprador del seu dret de desistiment en les condicions que preveu l'article 6 de les presents condicions generals de venda).

El comprador queda informat que els dos citats correus electrònics li seran remesos a l'adreça de correu electrònic que hagués proporcionat per a la seva identificació durant el procés de registre, amb anterioritat a la realització de la Comanda. Molsa no assumeix cap responsabilitat en cas d'error en la introducció de l'adreça de correu electrònic o de no recepció del correu electrònic de confirmació de Comanda.

En aquests casos la venda tindrà caràcter definitiu, excepte en cas d'anul·lació de la Comanda per part de MOLSA, especialment en el cas de productes sense disponibilitat. No obstant això, el comprador podrà exercir el seu dret de desistiment en les condicions que preveu l'article 6 de les presents condicions generals de venda.

Finalment, molsa es reserva el dret a suspendre o anul·lar l'execució i/o lliurament d'una Comanda, amb independència de la seva naturalesa i grau d'execució, en cas de frau, consumat o en grau de temptativa, relacionat amb la utilització de la botiga Online de MOLSA, incloent el frau comès amb motiu d'anteriors Comandes.

3.5 Factura

Durant el procés de comanda el Comprador tindrà possibilitat de sol·licitar l'enviament de la factura de compra en format electrònic.

Si el Comprador necessita factura en paper haurà de sol·licitar-la a través del Servei d'Atenció a l'Client de Molsa (veure Article 7).

ARTICLE 4 - PAGAMENT

4.1 Mitjans de pagament - Targetes bancàries

Per procedir al pagament, el comprador haurà de seguir totes les instruccions i omplir els formularis que vagin apareixent. Es poden utilitzar les següents targetes de crèdit o dèbit i mitjans:

 • VISA
 • VISA ELECTRON
 • MASTERCARD

En el moment de la compra, l'import quedarà retingut i la transacció es farà efectiva al finalitzar la preparació de la comanda per garantir que tots els productes estiguin disponibles.

L'import dels productes que, per qualsevol causa, no puguin estar disponibles, serà descomptat de la quantitat total retinguda en el moment de la compra, llevat que el comprador accepti un producte substitutiu.

El sistema de pagament es realitza mitjançant una passarel·la de pagament de comerç electrònic amb el servidor segur certificat segons el protocol SSL per Redsys. En conseqüència, molsa no disposa de les dades de la targeta de crèdit dels Compradors de la botiga online.

4.2 Modalitats de pagament

Totes les comandes s'han d'abonar en euros, inclosos tots els impostos i drets obligatoris. Els costos bancaris correran, si s'escauen, per compte del comprador (incloent el supòsit de reemborsament).

ARTICLE 5 - LLIURAMENT Y RECEPCIÓ

5.1. Disponibilitat

Els productes mostrats a la Botiga Online seran vàlids mentre romanguin anunciats en la mateixa i, en tot cas, fins a la fi d'existències. En el cas de productes que no es trobin en els nostres magatzems, la validesa de les ofertes presentades per MOLSA estarà subjecta a la disponibilitat dels productes. En el moment de realitzar la Comanda, s'oferirà al comprador la informació que, en principi, hi hagi sobre la disponibilitat dels productes. Excepcionalment podran produir-se errors o modificacions, no tenint el comprador la informació real fins al moment de la compra.

En tot cas, en el supòsit d'absència total o parcial de disponibilitat dels productes amb posterioritat a la realització de la Comanda, el Servei d'Atenció al Client de molsa es posarà en contacte amb el comprador a la major brevetat possible per informar-lo de l'absència de disponibilitat del producte i oferir-li un producte substitutiu o l'anul·lació parcial de la seva Comanda.

En cas d'anul·lació parcial de la Comanda:

 • S'eliminarà el producte no disponible de la comanda.
 • S'abonarà l'import del producte en el mateix mitjà de pagament utilitzat pel comprador.

En caso de substitució del producte:

 • Es substituirà el producte no disponible pel substitutiu a la comanda.
 • S'abonarà o afegirà la diferència en el mateix mitjà de pagament utilitzat pel comprador.

En el cas que el Servei d'Atenció a l'Client de MOLSA no aconsegueixi posar-se en contacte amb el comprador s'optarà per l'anul·lació parcial de la Comanda.

5.2. Zones i horaris de lliurament

La disponibilitat de determinats productes de la botiga en línia de MOLSA depèn de la zona de lliurament.

Les comandes que contenen únicament productes secs (tots els productes excepte fruita, verdura i productes refrigerats) es poden enviar a qualsevol destinació de Catalunya.

Les comandes que contenen productes frescos (fruita i verdura) i/o refrigerats (que necessiten mantenir la cadena de fred), només s'envien als municipis especificats en l'apartat "On servim comandes" de la Botiga Online.

En cap cas es divideixen les comandes. Si una comanda conté productes frescos/refrigerats i secs, la comanda completa estarà restringida als municipis o codis postals anteriors.

També es poden recollir comandes a les botigues Molsa ubicades a les zones (codis postals i/o municipis) on s'envien comandes amb productes frescos i secs.

El comprador podrà comprovar si el seu domicili està en una una zona de lliurament de la botiga en línia de molsa a l'introduir el seu codi postal a l'inici de la compra. Així mateix, els horaris de lliurament també són variables segons les zones.

Localitats amb franges horàries definides:

 • El Comprador pot seleccionar el día i hora segons les seves necessitats.

Localitats sense franges horàries definides:

 • En les localitats en les que no s'han definit franges horàries de lliurament, aquest es realitzarà en un període d'entre 24 i 48 hores del dia hàbil següent al d'haver-se efectuat la comanda, si bé per circumstàncies excepcionals o de força major, aquest període es pot ampliar.

En cas que el comprador no es trobi en el domicili en el moment del lliurament, l'empresa responsable del transport deixarà una nota informativa amb un telèfon de contacte per concertar un segon lliurament.

5.4. Costos de lliurament

Les despeses d'enviament són de 8,5 € (amb IVA.). Si la comanda es superior a 69€ les despeses d'enviament són gratuïtes. Tant les despeses d'enviament com la comanda mínima poden ser puntualment diferents si formen part d'una campanya promocional. Aquesta situació será convenientment comunicada.

Aquestes tarifes són vàlides en totes les zones de lliurament.

5.5. Responsabilitat del Comprador

El comprador es compromet a estar present en el moment acordat per al lliurament o a autoritzar a una tercera persona major d'edat a que rebi la comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus ni en llocs públics). En el cas que el comprador o la persona autoritzada no estiguin presents en el moment del lliurament, les despeses de reenviament seran a càrrec del comprador pels imports que s'indiquen a l'apartat 5.4. anterior.

MOLSA entén que el comprador que ha realitzat la comanda autoritza a la persona que en aquest moment està en el domicili de lliurament a recollir la comanda en el seu nom. Per tant, queda sota l'exclusiva responsabilitat del comprador autoritzar a un tercer la recepció i acceptació de la compra al domicili del lliurament.

MOLSA no assumirà cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador o de la persona autoritzada.

Si per qualsevol circumstància el comprador o la persona autoritzada no pogués estar present en el moment del lliurament, s'haurà de posar en contacte amb el nostre telèfon d'informació i atenció a client: 93 491 36 46 (de dilluns a divendres de 9 a 15h) o via correu electrònic: online@molsa.bio per acordar un altre dia de lliurament.

En el moment del lliurament, el comprador haurà de signar l'albarà conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada.

El comprador assumeix els riscos de deteriorament, menyscabament, danys i pèrdua dels productes, indicats en el moment de fer la seva comanda, des del lliurament d'aquests per MOLSA al domicili de l'comprador. El comprador és el responsable d'emmagatzemar i conservar els productes en les condicions que, si és el cas, s'estableixin en l'etiquetatge. És responsabilitat del comprador el seu emmagatzematge i conservació en lloc adequat en funció de les característiques de cada producte. Pel que fa als envasos, és responsabilitat del comprador el seu tractament i reciclatge d'acord amb la normativa que en cada moment sigui aplicable.

ARTICLE 6 - DRETS I TERMINIS DE DESISTIMENT

6.1. Termini per a l'exercici del dret de desistiment

De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador disposa d'un termini de CATORZE (14) dies, des de la data de recepció de la Comanda, per exercir el dret legal de desistiment sense estar obligat a motivar la seva decisió.

6.2. Productes exclosos del dret de desistiment

De conformitat amb la normativa aplicable, el dret legal de desistiment no podrà exercir-se en el cas de: 

 • articles que hagin estat desprecintats després del lliurament i que no puguin ser retornats per motius d'higiene o de protecció de la salut;
 • productes que necessiten mantenir la cadena de fred (fruita, verdura i refrigerats);
 • productes que tinguin vençuda la data de caducitat;

llevat que tinguin defectes o tares que no garanteixin la seguretat del seu consum.

Per tant, el comprador queda advertit del fet que no pot fer valer el seu dret legal de desistiment respecte d'articles desprecintats pel comprador la comercialització dels quals per part de MOLSA comportés riscos per motius d'higiene o de protecció de la salut dels consumidors (p.ex .: productes per a la cura, maquillatge, productes de consum immediat, aliments, etc.).

6.3. Conseqüències de l'exercici del dret legal de desistiment

Quan els productes siguin susceptibles d'acollir-se el dret de desistiment, el comprador que exerceixi el seu dret de desistiment en les condicions previstes en el present article, tant en terminis com en modalitats de devolució dels productes, podrà obtenir a la seva elecció:

 • La substitució dels productes retornats per altres productes comercialitzats per MOLSA.
 • El reemborsament per part de MOLSA dels productes retornats.

La devolució de la suma abonada es durà a terme sense més demora, i en tot cas, abans de CATORZE (14) dies naturals des de la data en què el MOLSA va ser informat del dret de desistiment per part del comprador. Les quantitats es retornaran utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel comprador per a la transacció inicial, tret que el comprador disposi expressament el contrari i sempre que no incorri en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

6.4. Despeses

Les despeses de devolució dels productes correran per compte del comprador excepte en el cas de manca de conformitat dels productes lliurats amb la Comanda o en cas de productes deteriorats.

6.5. Exercici del dret de desistiment

Les devolucions de les comandes s'hauran de tramitar a través del nostre telèfon d'informació i atenció a client: 93 491 36 46 (de dilluns a divendres de 9 a 15h) o via correu electrònic: online@molsa.bio.

Per a això, posem a la seva disposició un formulari de desistiment que haurà de ser emplenat i enviat seguint les instruccions que es detallen en el mateix.

Els productes hauran obligatòriament de ser retornats a MOLSA en un estat apropiat per a la seva comercialització (productes en perfecte estat, acompanyats pel seu embalatge original, accessoris, prospecte, etc.) en un termini màxim de CATORZE (14) dies des de la data de la seva recepció . No s'acceptaran les devolucions de productes que es produeixin amb posterioritat a aquest termini.

Els productes han d'anar acompanyats del número de Comanda, és responsabilitat del comprador embalar els productes de manera que arribin correctament a les instal·lacions de MOLSA.

En el cas que el comprador s'hagués beneficiat a la Botiga Online d'una oferta per compra per la qual tingués dret, en determinades condicions, a un o diversos productes oferts com a contrapartida a la seva Comanda, i que com a conseqüència del seu exercici del dret de desistiment perdés el dret a l'oferta; el comprador haurà de retornar, juntament amb els productes afectats pel desistiment, el o els productes d'oferta que hagués rebut com a contrapartida de la seva Comanda perquè molsa pugui prendre en consideració la seva sol·licitud de desistiment.

Es pot exigir la responsabilitat del comprador en cas de depreciació del producte com a resultat de la manipulació d'aquest diferent de la manipulació necessària per establir la naturalesa, característiques i, si escau, bon funcionament dels productes.

ARTICLE 7 - ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb l'estat d'un Comanda o d'una devolució, o reclamació relacionada amb una Comanda, pot posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció a l'Client de MOLSA per telèfon al 93 491 36 46 (de dilluns a divendres de 9 a 15h) o bé enviat un correu electrònic a l'adreça online@molsa.bio.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITAT

8.1 Capacitat

Amb anterioritat a la realització de la seva Comanda, el comprador declara comptar amb capacitat legal plena per a obligar-se en virtut de les presents Condicions Generals de Venda. Per tant, en el cas que una persona que no disposa de capacitat legal fes una Comanda d'articles a la Botiga Online de MOLSA, els responsables legals de l'esmentada persona (especialment, pares o tutors) assumiran la responsabilitat íntegra per aquesta Comanda i, en concret, han de satisfer el preu de la mateixa.

8.2 Limitació de responsabilitat

La responsabilitat de MOLSA per les obligacions establertes en les presents condicions generals de venda no es poden exigir quan l'incompliment d'aquestes obligacions sigui atribuïble a fets de tercers, fins i tot quan aquests fets fossin previsibles, a la culpa del comprador o a l'esdeveniment d'una circumstància força major, d'acord queda definida en la jurisdicció aplicable, o de qualsevol altres circumstàncies que raonablement s'escapessin a el control exclusiu de MOLSA. La informació disponible a la Botiga Online és manifestada sense cap garantia, ni implícita ni expressa, sobre la idoneïtat de la mateixa per a l'ús que el Comprador projecti fer d'aquesta. EN EL CAS QUE QUEDÉS ESTABLERTA LA RESPONSABILITAT DE MOLSA PER PERJUDICIS SUPORTATS PEL COMPRADOR IMPUTABLES EN EXCLUSIVA A LA REALITZACIÓ DE COMANDA, TOTA LA RESPONSABILITAT ES LIMITARÀ A L'IMPORT DE LA COMANDA QUE EL COMPRADOR HAGUÉS ABONAT A MOLSA.

ARTICLE 9 - ADHESIÓ A CONFIANZA ONLINE

La nostra entitat es troba adherida a Confianza Online (Associació sense ànim de lucre), inscrita al Registre Nacional d'Associacions Grup 1, Secció 1, número nacional 594.400, CIF G85804011, Carrer la Palma 59, Baix A., 28015 Madrid (Espanya) , telèfon (+34) 91 309 13 47 i fax (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es).

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Així mateix, en compliment del que disposa la Llei de Resolució Alternativa de Litigis, informem als consumidors que, com a entitat adherida i en els termes del Codi Ètic, els usuaris podran acudir a Confianza Online per a la resolució alternativa de eventuals controvèrsies (https : //www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-Reclamaciones/). Si aquestes es refereixen a transaccions electròniques amb consumidors, o sobre protecció de dades quan estiguin relacionades amb aquest àmbit, les reclamacions seran resoltes pel Comitè de Mediació de Confiança Online, acreditat per a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. Si les reclamacions versen sobre publicitat digital, o sobre protecció de dades relacionada amb aquest àmbit, seran sotmeses a Jurat de la Publicitat d'AUTOCONTROL.

A més et recordem que pots accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

ARTICLE 10 - MISCELÀNIA

10.1 Invalidesa parcial

Si una o diverses de les disposicions de les presents CGV fossin considerades invàlides o declarades invàlides per aplicació de qualsevol llei, reglament o com a conseqüència de decisió definitiva d'una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament la seva vigència i abast.

10.2 Exclusió de renúncia

El fet que qualsevol de les parts no exerceixi els drets que l'assisteixen en cas d'incompliment per l'altra part de qualsevol les obligacions que li imposen les presents CGV no podrà ser interpretat com la renúncia davant futurs incompliments de l'obligació que es tracti.

10.3 Llei aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació de l'Estat espanyol. Les parts es sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del comprador.

Els consumidors que resideixin a la Unió Europea i hagin tingut algun problema en les seves compres a la Botiga Online, podran utilitzar el sistema de la Unió Europea per a la resolució extrajudicial de Litigis en Línia accedint al web:

·        https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES.

10.4 Vigència

Les CGV s'aplicaran durant tot el període en què romanguin en línia els productes oferts per la societat MOLSA i fins al venciment dels terminis de garantia. En tot cas, les disposicions de "l'Article 8. Responsabilitat" es mantindran en vigor després de l'extinció de les CGV.